Zamówienia Currently ongoing orders

Zamówienia
Zapytanie ofertowe nr 2023-ARISER-01 z dn. 28.03.2023 r. na zakup licencji oprogramowania COMSOL Multiphysics z modułami niezbędnymi do zbudowania modelu i realizacji symulacji / Inquiry no. 2023-ARISER-01 of 28/03/2023 for the purchase of a COMSOL Multiphysics software license with the modules necessary to build the model and run the simulation
Data28/03/2023
Nazwa projektuARISER
AutorCBRTP

01Informacja o ogłoszeniu / Announcement information

Zakup zostanie dokonany w ramach projektu pt. „Wielkopowierzchniowe baterie typu All-Solid-State (ASSB) wytwarzane metodą rozpylania magnetronowego z warstwami buforowymi ALD [akronim: ARISER] wybranego w M-ERA.NET 3 Call 2021r., na podstawie umowy o dofinansowanie M-ERA.NET3/2021/99/ARISER/2022

/ENG/

The purchase will be made as part of the project entitled "Large-area All-Solid-State (ASSB) batteries manufactured by magnetron sputtering with ALD buffer layers [acronym: ARISER] selected in the M-ERA.NET 3 Call 2021, based on an agreement M-ERA.NET3/2021/99/ARISER/2022

02Nazwa i adres zamawiającego / Name and address of the contracting authority

Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A. (zwana dalej „CBRTP S.A.” lub „zamawiającym”) z siedzibą w Warszawie przy ul. Ludwika Waryńskiego 3A, 00-645 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000486167, REGON: 146961367, NIP: 5252575062, numer rejestrowy BDO: 000331689

/ENG/

Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A. . (hereinafter referred to as "CBRTP S.A." or "the contracting authority") with its registered office in Warsaw at Ludwika Waryńskiego 3A, 00-645 Warsaw, entered into the Register of Entrepreneurs kept by the District Court for the Capital City of Warsaw in Warsaw, XII Commercial Division of the National Court Register under KRS number: 0000486167, REGON: 146961367, NIP: 5252575062, BDO registration number: 00033168903Opis przedmiotu zamówienia / Description of subject of order

Przedmiotem zamówienia jest zakup zakup licencji oprogramowania COMSOL Multiphysics z modułami niezbędnymi do zbudowania modelu i realizacji symulacji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz formularz ofertowy znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

/ENG/

The subject of the order is the purchase of a COMSOL Multiphysics software license with modules necessary to build the model and run the simulation. A detailed description of the subject of the order and the offer form can be found in Appendix No. 1 to this inquiry.

04Warunki zmiany umowy / Conditions for amending the contract

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy z wybranym wykonawcą, o ile spełnione zostały łącznie następujące warunki:
• zaistniały okoliczności, których zamawiający nie mógł przewidzieć w dniu podpisania umowy, mające istotny wpływ na realizację projektu pt.: „Wielkopowierzchniowe baterie typu All-Solid-State (ASSB) wytwarzane metodą rozpylania magnetronowego z warstwami buforowymi ALD [akronim: ARISER] wybranego w M-ERA.NET 3 Call 2021r., na podstawie umowy o dofinansowanie
M-ERA.NET3/2021/99/ARISER/2022, polegające w szczególności na złożeniu dodatkowego zamówienia lub zaistnieniu konieczności zmiany terminu realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od stron umowy,
• wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie

/ENG/

The contracting authority provides for the possibility of amending the contract with the selected contractor, provided that the following conditions are met jointly:
• circumstances occurred that the contracting authority could not foresee on the date of signing the contract, which had a significant impact on the implementation of the project entitled: "Large-area All-Solid-State (ASSB) batteries manufactured by magnetron sputtering with ALD buffer layers [acronym: ARISER] selected in M-ERA.NET 3 Call 2021, based on an agreement
M-ERA.NET3/2021/99/ARISER/2022, consisting in particular in placing an additional order or the need to change the date of order fulfillment for reasons beyond the control of the parties to the contract,
• the value of the change does not exceed 50% of the contract value originally specified in the contract

05Kategoria ogłoszenia / Inquiry category

Dostawa

/ENG/

Delivery

06Kody CPV / CPV codes

48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

/ENG/

48000000-8 - Software packages and information systems

07Termin składania ofert / The deadline for submitting offers

07.04.2023 r.

08Miejsce realizacji / Place of order fullfilment

Kraj: Polska
Województwo: mazowieckie
Miejscowość: Warszawa

/ENG/


Country: Poland
Region: mazowieckie
City: Warszawa

09Osoby do kontaktu / Contact person

Anna Dańda
tel. +48 661 310 210
email: anna.danda@cbrtp.pl

10Miejsce i sposób składania ofert / Place and method of submission

Ofertę należy złożyć osobiście na adres zamawiającego albo drogą pocztową, w zamkniętej kopercie, opieczętowanej pieczęcią firmową oferenta oraz z zapisem „Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 2023-ARISER-01 z dnia 28.03.2023 r. lub przesłać na adres e-mail: anna.danda@cbrtp.pl
W przypadku ofert nadsyłanych drogą pocztową liczy się data wpływu oferty do siedziby zamawiającego.
Oferent powinien złożyć ofertę na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
Ponadto:
• każda strona oferty i jej załączników zawierająca jakąkolwiek treść musi być parafowana (w przypadku wersji elektronicznej skan dokumentów musi być opatrzony stosowną parafką/ podpisem), oferta musi być podpisana przez osobę do tego upoważnioną, która widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym, wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej na terytorium RP (CEIDG) lub innym dokumencie zaświadczającym o jej umocowaniu prawnym,
• w przypadku podpisania oferty przez osobę niewymienioną w ww. rejestrach konieczne jest dołączenie dokumentu zaświadczającego o jej umocowaniu prawnym,
• oferta musi być sporządzona w języku polskim,
• oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę,
• oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. W przypadku, gdy:
• oferent złoży ofertę niekompletną pod względem formalnym, niezawierającą wymaganych dokumentów lub oświadczeń,
• przedłożone/przesłane dokumenty będą nieczytelne lub będą zawierały błędy,
• zamawiający poinformuje oferenta o możliwości uzupełnienia/poprawienia ww. dokumentacji. Termin uzupełnienia/poprawienia ww. dokumentacji zostanie określony w wiadomości mailowej skierowanej do oferenta.
Nieuzupełnienie/niepoprawienie przez oferenta dokumentacji w wskazanym terminie będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Zamawiający odrzuca ofertę w następujących przypadkach:
• oferta zawiera istotne błędy w wyliczeniu ceny;
• treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego;
• oferta złożona przez oferenta nie spełnia wymogów określonych w zapytaniu ofertowym;
• oferta nie została uzupełniona/poprawiona przez oferenta we wskazanym przez zamawiającego terminie;
• oferta została złożona po wyznaczonym terminie;
• oferta została złożona przez oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań osobowych i/lub kapitałowych;
• oferta została złożona przez oferenta podlegającego wykluczeniu na podstawie art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli:
• nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
• cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
• wystąpiła istotna zmiana okoliczności na skutek której prowadzenie postępowania lub wykonania zamówienia nie leży w interesie zamawiającego.

/ENG/

The offer should be submitted personally or by mail at the contracting authority’s address in a closed envelope stamped with the Bidder's seal bearing the words “Offer in reply to inquiry No. 2023-ARISER-01 date 28/03/2023” or sent by e-mail to: anna.danda@cbrtp.pl
In the case of offers sent by post, the date of receipt of the offer at the contracting authority’s seat
counts. Offers should be submitted on the form found in Appendix No. 1 to this inquiry. Moreover:
• please initial all pages of the submission and its’ appendixes obligatorily (in electronic
submission scanned pages must be initialed/signed too),
• an offer must be signed by the authorized company representative, who is enlisted in Companies Registry or in other official document certifying its legal authorization,
• in the case of signing the offer by a person not mentioned in the abovementioned registers, it is necessary to attach a document certifying its legal authorization,
• offers must be written in Polish or English language,
• Bidder can modify or withdraw their offer before the deadline,
• offers submitted after the deadline are considered null and void.

While evaluating the offers, the contracting authority may request additional information from the Bidder regarding the submitted offer, in particular if:
• the Bidder submits an incomplete offer in formal terms, not containing the required documents or statements,
• documents submitted/sent are illegible or contain errors, the contracting authority will inform the Bidder about the possibility of supplementing/correcting the above mentioned documentation.
Deadline for supplementing/correcting the abovementioned documentation will be specified in an email message to the Bidder. Failure to complete/correct documentation by the Bidder within the time limit will result in rejection of the offer.

The contracting authority rejects the offer in the following cases:
• the offer contains significant errors in price calculation,
• the content of the offer does not correspond with the content of the inquiry,
• the offer submitted by the Bidder does not meet the requirements specified in the request for proposal,
• the offer has not been completed/corrected by the Bidder within the time limit indicated by the contracting authority,
• the offer was submitted after the deadline,
• the offer was submitted by the Bidder subjected to exclusion due to the existence of personal and/or capital connections,
• the Offer has been submitted by a Bidder subjected to exclusion under Article 7(1) of the Law of 13 April 2022 on unique solutions to prevent support for aggression against Ukraine and protect national security.

The contracting authority invalidates the proceedings if:
• no valid offer has been submitted,
• the price of the most advantageous offer or the offer with the lowest price exceeds the amount which the contracting authority intends to spend on financing the contract, unless the contracting authority may increase this amount to the price of the most advantageous offer,
• there has been a significant change in circumstances as a result of which the further conduct of the procedure or the contract execution is not in the interest of the contracting authority.

11Harmonogram zamówienia / Delivery schedule

Termin realizacji zamówienia: najpóźniej w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.

/ENG/

Delivery must be completed:
No later than 14 working days from the day of the conclusion of the contract.

12Warunki udziału w postępowaniu / Conditions to be met by the Bidder

Warunki jakie musi spełniać oferent:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się podmioty, które podpiszą oświadczenie zawarte w załączniku nr 1 i spełniają poniższe warunki:
• zatrudniają personel posiadający niezbędną wiedzą i doświadczenie konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia;
• posiadają potencjał techniczny niezbędny do wykonania przedmiotu zamówienia;
• znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia;
• nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

/ENG/

Conditions to be met by the Bidder:
Entities that sign the declaration contained in Annex 1 and meet the following conditions may apply for the contract:
• employ staff with the necessary knowledge and experience necessary to perform the subject of the contract;
• have the technical potential necessary to perform the subject of the contract;
• are in an economic and financial situation ensuring the performance of the subject of the contract;
• are not subject to exclusion from the proceedings pursuant to Art. 7 sec. 1 of the Act of April 13, 2022 on special solutions for counteracting the support of aggression against Ukraine and for the protection of national security

13Zamówienia częściowe i uzupełniające / Partial and supplementary orders

Zamawiający nie przewiduje zamówień częściowych i uzupełniających.

/ENG/

The Ordering Party does not envisage partial and supplementary orders.

14Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od wykonawcy / List of documents/declarations required from the contractor

• Oferent powinien złożyć ofertę na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
• W przypadku podpisania oferty przez osobę niewymienioną w CEIDG lub KRS konieczne jest dodatkowo dołączenie dokumentu zaświadczającego o jej umocowaniu prawnym.

/ENG/

• The bidder should submit an offer on the form constituting Appendix 1 to this inquiry.
• If the offer is signed by a person not listed in CEIDG or KRS, it is necessary to additionally attach a document confirming its legal authorization.

15Ocena oferty / Evaluation criteria

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Jedynym kryterium oceny jest cena. Oferty oceniane w skali 100 pkt (od 0 do 100 punktów– liczone proporcjonalnie w stosunku do najkorzystniejszej cenowo oferty netto, tj. cena minimalna netto spośród nadesłanych ofert/cena netto rozpatrywanej oferty x 100). Maksymalna liczba punktów to 100. Cena powinna być podana z rozbiciem na wartość netto i brutto. W cenie powinno być zawarte całe wynagrodzenie należne wykonawcy. Ceny na ofercie wyrażone w innej walucie niż złoty polski do celów wyboru oferty zostaną przeliczone na PLN przy zastosowaniu średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu ogłoszenia zapytania ofertowego.

/ENG/

Evaluation criteria and point assignment procedure
The only criterion is price. Offers are assigned points in the scale of 100 pts (from 0 pts to 100 pts
– assigned proportionally to the lowest-priced net offer, i.e. minimal net price of all the offers divided by net price of the given offer times 100). The maximum number of points is 100 pts.
The price is supposed to be specifying net and gross value. The price should include the entirety of the wages due to the Bidder. The prices on the offer expressed in a different currency than the Polish zloty will be converted into PLN using the average exchange rate announced by the National Bank of Poland, in force on the day of the announcement of the request for quotation

16Wykluczenia / Exclusion from the procedure

Z udziału w postępowaniu ofertowym wykluczone są podmioty powiązane z ”Centrum Badań
i Rozwoju Technologii dla Przemysłu” S.A. (zwana dalej CBRTP lub zamawiającym) osobowo i/lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe i/lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między ”CBRTP S.A.” i/lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu ”CBRTP S.A.” lub osobami wykonującymi w imieniu ”CBRTP S.A.” czynności związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1. powiązaniu lub byciu jednostką zależną, współzależną lub dominującą w relacji z ,,CBRTP S.A." w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
2. byciu podmiotem pozostającym z ,,CBRTP S.A.” lub członkami jej organów w takim stosunku faktycznym lub prawnym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w wyborze oferenta, w szczególności w pozostawaniu w związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia włącznie, stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, także poprzez członkostwo w organach dostawcy towaru lub usługi;
3. byciu podmiotem powiązanym lub podmiotem partnerskim w stosunku do zamawiającego w rozumieniu Rozporządzenia nr 651/2014;
4. byciu podmiotem powiązanym osobowo z ,,CBRTP S.A." w rozumieniu art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, wyklucza się z postępowania:
• wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
• wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
• wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

/ENG/

Entities associated in person and/or capital with Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A. are excluded from the tender procedure. Capital and/or personal connections are understood as interrelationships between Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A. and/or persons authorized to incur obligations on behalf of Centrum Badań
i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A. and/or persons performing activities related to the preparation and carrying out of the contractor selection procedure and the contractor of the consisting in particular of:
• being part of a civil law partnership,
• owning more than 10% or company shares or stocks,
• acting in the board of directors or as management, procurent or proxy,
• marriage, first or second degree of lineal or collateral consanguinity or affinity, adoption, custody, guardianship.
Pursuant to Article 7(1) of the Law of 13 April 2022 on unique solutions to prevent support for aggression against Ukraine and protect national security, is excluded from the proceedings:
a. a contractor and a participant in the competition listed in the lists specified in Regulation 765/2006 and Regulation 269/2014, or included in the list on the basis of a decision on inclusion in the list resolving the measure referred to in Article 1, point 3 of the Law;
b. a contractor and a participant in the competition whose beneficial owner within the meaning of the Act of March 1, 2018 on the prevention of money laundering and terrorist financing (Journal of Laws of 2022, item 593 and 655) is a person listed in the lists set forth in Regulation 765/2006 and Regulation 269/2014, or listed or being such a beneficial owner as of February 24, 2022, provided that he or she is listed on the basis of a decision on listing resolving the measure referred to in Article 1, item 3 of the Law;
c. a contractor and a participant in the competition whose parent entity, within the meaning of Article 3(1)(37) of the Accounting Act of September 29, 1994 (Journal of Laws of 2021, Item 217, 2105 and 2106), is an entity listed in the lists set forth in Regulation 765/2006 and Regulation 269/2014, or listed or being such a parent entity as of February 24, 2022, provided that it has been listed on the basis of a decision on listing conclusive of the measure referred to in Article 1(3) of the Act.

17Klauzula informacyjna / Information clause

Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dla oferentów stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

/ENG/

Please read the information clause for bidders regarding the processing of personal data, attached as Appendix No. 2 to this inquiry.

18Rozstrzygnięcie postępowania / Settlement of the tender procedure

W ramach postępowania nie złożono żadnej oferty.

/ENG/

No bid was submitted in the tender procedure.