Polityka prywatności

Polityka prywatności i ochrony danych osobowych w Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A.

Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Użytkowników strony i/lub Kontrahentów drogą elektroniczną jest Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Ludwika Waryńskiego 3A, 00-645 Warszawa, NIP 5252575062, REGON 146961367, KRS 0000486167 (dalej Administrator lub CBRTP). W/w dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi, przekazania wyjaśnień lub nawiązania i/lub realizacji współpracy w zakresie niezbędnym do realizacji przez Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A. ww. celów na wszystkich etapach (w szczególności w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania, realizacji umów, wystawiania i/lub płatności za faktury oraz dochodzenia roszczeń). Podstawą przetwarzania danych osobowych jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora w postaci komunikacji z partnerami biznesowymi, komunikacji z Użytkownikami strony oraz nawiązanie i realizacja współpracy. 

Podane dane osobowe będą przetwarzane w sposób zgodny z przepisami regulującymi przetwarzanie danych osobowych, w szczególności w zgodzie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej RODO).

Odbiorcami przekazanych danych osobowych mogą być upoważnieni pracownicy i współpracownicy CBRTP, kontrahenci oraz partnerzy biznesowi, technologiczni lub logistyczni (w szczególności firmy kurierskie), a także podmioty powiązane z CBRTP i uprawnione organy administracji państwowej.

Dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi/wyjaśnień lub trwania współpracy, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Posiadają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. W zakresie, w jakim udzielili Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do jej cofnięcia. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W celu skorzystania z przysługujących Państwu praw związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych prosimy o kontakt na adres korespondencyjny CBRTP lub na następujący adres e-mail: office@cbrtp.pl.

Podanie przez Państwa danych osobowych każdorazowo może stanowić wymóg ustawowy, warunek wynikający z zawartej umowy lub być warunkiem zawarcia takiej umowy. Niepodanie danych osobowych, w przypadkach gdy będzie to konieczne może spowodować niemożność realizacji określonych obowiązków lub celów. 

Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych można kierować na adres e-mail: office@cbrtp.pl.

CBRTP nie odpowiada za politykę prywatności serwisów, do których prowadzą linki ze strony CBRTP.
Nota prawna

  1. Niniejszy Serwis został przygotowany przez Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Ludwika Waryńskiego 3A, 00-645 Warszawa jako serwis informacyjny. Dostęp oraz korzystanie z Witryny podlega poniższym warunkom i zastrzeżeniom oraz wszystkim właściwym przepisom. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację tych warunków.
  2. Wszelkie zawarte na stronie treści stanowią własność intelektualną Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A. i zgodnie z prawem podlegają ochronie. Ich kopiowanie i rozpowszechnianie bez uprzedniej pisemnej zgody Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A. jest zabronione i skutkować będzie przewidzianymi przez przepisy prawa sankcjami z tytułu odpowiedzialności cywilnej i karnej. Materiały dostępne w serwisie mogą być drukowane, kopiowane lub wykorzystywane w inny sposób wyłącznie dla użytku prywatnego i w celach niekomercyjnych.
  3. Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A. oświadcza, iż treść strony internetowej oraz materiałów prezentowanych w niniejszym serwisie zostały przygotowane z dochowaniem należytej staranności. Jednak autorzy, konsultanci jak i wydawca Serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za dokładność i kompletność informacji umieszczonych na stronach Serwisu. Wszystkie osoby wykorzystujące opublikowane w Serwisie treści robią to na własną odpowiedzialność i ryzyko.
  4. Serwisy i strony internetowe, do których odesłania mogą znajdować się w niniejszym Serwisie, o ile nie zawierają takiej informacji, nie zostały przygotowane przez Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A., spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich treść. Dostęp i jakiekolwiek użycie zawartości takiej strony następuje na własne ryzyko Użytkownika. Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wyrządzone przez Użytkowników w wyniku działań związanych z dostępem, użyciem lub pobieraniem materiałów z Serwisu i ich dalszą eksploatacją. Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A. nie ponosi również odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wynikające z wprowadzonych przez nią w Serwisie zmian, a także za szkody lub ubytki powstałe wskutek przerwy w dostępie do sieci i Serwisu, wirusów, błędów systemu komputerowego spowodowanego przez wirusy lub komunikację za pomocą poczty elektronicznej. Dostęp do strony może zostać przerwany z powodu prac związanych z jej utrzymaniem i uaktualnianiem oraz z innych względów, w szczególności z przyczyn technicznych. Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A. nie ponosi odpowiedzialności za te zakłócenia i ich ewentualne konsekwencje dla Użytkowników.
  5. Serwis internetowy Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A. posiada linki do stron osób trzecich. Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści umieszczone na tych stronach, a możliwość połączenia z taką stroną nie będącą własnością Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A. nie oznacza, że Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A. rekomenduje taką stronę, produkty czy usługi, o których mowa na stronach osób trzecich. Użytkownik decydując się na skorzystanie z tych linków, aby uzyskać dostęp do stron osób trzecich czyni to wyłącznie na własną odpowiedzialność.
  6. Niedozwolone jest włączanie niniejszego Serwisu do innych witryn lub części witryn należących do innych podmiotów. Podłączenie on-line lub inny sposób włączania części Serwisu do witryn należących do innych podmiotów również są zabronione.
  7. Żadna informacja zamieszczona w Serwisie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
  8. Jakiekolwiek komentarze, sugestie lub uwagi nawiązujące do informacji zawartych w niniejszym Serwisie, przekazane przez Użytkownika nie będą traktowane jako poufne i mogą być wykorzystywane nieodpłatnie i bez ograniczeń przez Spółkę w granicach przewidzianych prawem, według jej uznania. Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A. z chwilą otrzymania nabywa nieodpłatne prawo do powielania, wykorzystania oraz używania i dystrybuowania takich informacji bez żadnych ograniczeń.
  9. Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A. oświadcza, że przechowuje i przetwarza wszelkie przekazane przez użytkownika Serwisu informacje z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa.
  10. Informacje znajdujące się w Serwisie mogą zawierać techniczne nieścisłości i/lub błędy typograficzne. Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A. zastrzega sobie prawo do zmian, poprawek i/lub udoskonalania informacji opisanych w Serwisie. Korekty te są wiążące, należy więc systematycznie odwiedzać stronę Serwisu.