Produkty i usługi Dotacje na innowacje

Produkty i usługi

01Dotacje na innowacje

- czy to się opłaca?

Sukces biznesowy wymaga odpowiednich nakładów finansowych oraz umiejętnego wykorzystania wszelkiej dostępnej wiedzy i technologii. Współpraca biznesu z jednostkami badawczymi umożliwia swobodny transfer aktualnej wiedzy i nowoczesnych technologii do konkretnych struktur organizacyjnych i praktyk gospodarczych. 

To najważniejsza inwestycja w rozwój firmy, której źródeł finansowania warto poszukać na zewnątrz.

02Dotacje na innowacje

- istotne wsparcie, po które warto nauczyć się sięgać!

Planujesz wprowadzić na rynek nowy produkt lub usługę?

Chcesz wdrożyć nową technologię produkcji lub dystrybucji?

Dążysz do zrealizowania zupełnie nowej strategii biznesowej?

Nosisz się z zamiarem zmiany szaty graficznej oferowanego produktu?

Zamierzasz poprawić warunki pracy swoim pracownikom i podnieść ich efektywność za pomocą nowoczesnych narzędzi?

Na wszystkie te działania możesz pozyskać dofinansowanie zewnętrzne!

Wykorzystując naszą wiedzę naukową i doświadczenie we wdrażaniu nowoczesnych technologii nie zmarnujesz ani złotówki.

Aby dotacje na innowacje zostały prawidłowo rozdysponowane niezbędne będą odpowiednie analizy. Potwierdzą one, czy dany projekt spełnia kryteria i przełoży się na realne zmiany w firmie. Tu także służymy niezbędną pomocą!

03Jakie fundusze europejskie na innowacje są dostępne dla polskich przedsiębiorców?

Innowacje w biznesie zwykle wymagają inwestycji z góry i konkretnych zasobów w celu opracowania nowych pomysłów z myślą o przyszłych zyskach. Dla firm, które nie są w stanie sfinansować własnych pomysłów, dostępny jest szereg dotacji i pomocy finansowej na wspieranie innowacji.

Stawia na nie także Unia Europejska. Wprowadzanie nowatorskich produktów i usług, wdrażanie wyników prac badawczo-rozwojowych oraz oryginalne pomysły na rozwiązywanie problemów społecznych są chętnie dofinansowywane ze środków unijnych. Mają one na celu m.in. wzmocnienie pozycji gospodarki w niektórych regionach, tworzenie lub utrzymanie miejsc pracy oraz rozwój nowych technologii. 

Pomoc dostępna jest w formie bezzwrotnych dotacji oraz zwrotnych kredytów i pożyczek preferencyjnych, a dotacje unijne na innowacje można pozyskać m.in. w ramach następujących obszarów:

  • innowacje produktowe,
  • innowacje technologiczne,
  • innowacje organizacyjne,
  • innowacje marketingowe.

04Na co należy zwrócić szczególną uwagę starając się o dotacje na innowacje?

Z punktu widzenia wdrażania innowacji, na szczególną uwagę zasługuje oferta wsparcia dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w następujących obszarach:

  • dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych,
  • wsparcie inwestycji w infrastrukturę badawczo-rozwojową,
  • dofinansowanie projektów mających na celu wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwie,
  • wsparcie wdrożenia innowacji w przedsiębiorstwie.

W ramach dotacji na działalność badawczo-rozwojową dopuszczalna wielkość wsparcia jest jednakowa dla obszaru całego kraju i zależy głównie od rozmiarów przedsiębiorstwa i rodzaju prac podlegających dofinansowaniu. Polski rząd i samorządy uznały jednak, by niektóre specjalizacje traktować jako preferowane przy przyznawaniu środków unijnych. Specjalizacje te dotyczą najczęściej obszarów badawczych i innowacyjnych, dlatego nazywane są specjalizacjami inteligentnymi. Lista specjalizacji nie jest zamknięta, dlatego warto śledzić jej bieżący kształt.

05O czym jeszcze należy pamiętać starając się o dofinansowanie na innowacyjny produkt?

Nabory wniosków o dotacje na innowacje dla firm organizowane są w ściśle określonym terminie. Wnioski muszą wpisywać się ściśle w konkretny cel danego działania. Dla większości dotacji głównym kryterium oceny danego projektu jest jego potencjał komercjalizacyjny oraz opłacalność całego przedsięwzięcia. 

Wysokość dofinansowania oparta jest na faktycznie poniesionych kosztach, a każdą kwotę należy dokładnie rozliczyć, co wiąże się z określonymi obowiązkami administracyjnymi. Ponadto dokumentacja dotycząca projektu może podlegać kontroli na każdym etapie realizacji działań.

01Zadaj pytanie