Zamówienia Aktualnie prowadzone zamówienia

Zamówienia
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2023-DIAB-01 z dn. 16.10.2023 r. na wykonanie usługi technicznej - badania kliniczne
Data16/10/2023
Nazwa projektuDIABETOMAT
AutorCBRTP

01Informacja o ogłoszeniu

Zapytanie ofertowe w związku z realizacją projektu pt. "Przenośne urządzenie do wykrywania biomarkerów w wydychanym powietrzu”, na podstawie umowy o dofinansowanie nr Rzeczy są dla ludzi/0089/2020-00 z dnia 06.08.2021 r. realizowanego w ramach rządowego programu Dostępność Plus współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

02Nazwa i adres zamawiającego

Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A. (zwana dalej „CBRTP S.A.” lub „zamawiający”) z siedzibą w Warszawie przy ul. Ludwika Waryńskiego 3A, 00-645 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000486167, REGON: 146961367, NIP: 5252575062, kapitał zakładowy: 6 554 471,00 zł wpłacony w całości numer rejestrowy BDO: 000331689

03Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi technicznej - badania kliniczne.
Opis przedmiotu zamówienia oraz formularz ofertowy znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Załącznik nr 2 zawiera klauzulę informacyjną dla oferentów dotyczącą przetwarzania danych osobowych - do zapoznania się z treścią.
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego 2023-DIAB-01 zawiera oświadczenie o poufności.

04Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy z wybranym wykonawcą, o ile spełnione zostały łącznie następujące warunki:
• zaistniały okoliczności, których zamawiający nie mógł przewidzieć w dniu podpisania umowy, mające istotny wpływ na realizację projektu pt.: „Przenośne urządzenie do wykrywania biomarkerów w wydychanym powietrzu”, na podstawie umowy o dofinansowanie nr Rzeczy są dla ludzi/0089/2020-00 z dnia 06.08.2021 r. realizowanego w ramach rządowego programu Dostępność Plus współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, polegające w szczególności na konieczności wykonania dodatkowych prac lub konieczności zmiany zakresu prac czy konieczności zmiany terminów z przyczyn niezależnych od stron umowy,
• wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

05Kategoria ogłoszenia

Usługa

06Kody CPV

73100000-3 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe

07Termin składania ofert

24.10.2023 r. do godziny 10:00

08Miejsce realizacji

Polska

09Osoby do kontaktu

Anna Dańda
tel. +48 661 310 210
email: anna.danda@cbrtp.pl

10Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć osobiście lub drogą pocztową na adres zamawiającego w zamkniętej kopercie, opieczętowanej pieczęcią firmową oferenta oraz z zapisem „Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 2023-DIAB-01 z dn. 16.10.2023 r.” albo przesłać na adres e-mail: anna.danda@cbrtp.pl
W przypadku ofert nadsyłanych drogą pocztową liczy się data wpływu oferty do siedziby zamawiającego.
Oferent powinien złożyć ofertę na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Ponadto:
• oferta musi być podpisana przez osobę do tego upoważnioną, która widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym, wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej na terytorium RP (CEIDG) lub innym dokumencie zaświadczającym o jej umocowaniu prawnym,
• w przypadku podpisania oferty przez osobę niewymienioną w ww. rejestrach konieczne jest dołączenie dokumentu zaświadczającego o jej umocowaniu prawnym,
• oferta musi być sporządzona w języku polskim,
• oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę,
• oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. W przypadku, gdy:
• oferent złoży ofertę niekompletną pod względem formalnym, nie zawierającą wymaganych dokumentów lub oświadczeń;
• przedłożone/przesłane dokumenty będą nieczytelne lub będą zawierały błędy;
zamawiający poinformuje oferenta o możliwości uzupełnienia/poprawienia ww. dokumentacji. Termin uzupełnienia/poprawienia ww. dokumentacji zostanie określony w wiadomości mailowej skierowanej do oferenta.
Nieuzupełnienie/niepoprawienie przez oferenta dokumentacji w wskazanym terminie będzie skutkowało odrzuceniem oferty

Zamawiający odrzuca ofertę w następujących przypadkach:
• oferta zawiera istotne błędy w wyliczeniu ceny;
• treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego;
• oferta złożona przez oferenta nie spełnia wymogów określonych w zapytaniu ofertowym;
• oferta nie została uzupełniona/poprawiona przez oferenta we wskazanym przez zamawiającego terminie;
• oferta została złożona po wyznaczonym terminie;
• oferta została złożona przez oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań osobowych i/lub kapitałowych;
• oferta została złożona przez oferenta podlegającego wykluczeniu na podstawie art. 7 ustawy
z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli:
• nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
• cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
• wystąpiła istotna zmiana okoliczności na skutek której prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie zamawiającego.

11Harmonogram zamówienia

Najpóźniej do 32 tygodni od dnia zawarcia umowy.

12Warunki udziału w postępowaniu

Warunki jakie musi spełniać oferent:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się podmioty, które podpiszą oświadczenie zawarte w załączniku nr 1 i spełniają poniższe warunki:
• zatrudniają personel posiadający niezbędną wiedzą i doświadczenie konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia;
• posiadają potencjał techniczny niezbędny do wykonania przedmiotu zamówienia;
• znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia;
• nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

13Zamówienia częściowe i uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

14Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od wykonawcy

Oferent powinien złożyć ofertę na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. Do uzyskania szczegółowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia konieczne jest podpisanie oświadczenia o poufności stanowiącego załącznik nr 3.
• W przypadku podpisania oferty przez osobę niewymienioną w CEIDG lub KRS konieczne jest dodatkowo dołączenie dokumentu zaświadczającego o jej umocowaniu prawnym.

15Ocena oferty

Kryteria oceny oferty i opis sposobu przyznawania punktacji:
Jedynym kryterium oceny jest cena.
Oferty oceniane w skali 100 pkt (od 0 do 100 punktów–liczone proporcjonalnie w stosunku do najkorzystniejszej cenowo oferty netto, tj. cena minimalna netto spośród nadesłanych ofert/cena netto rozpatrywanej oferty x 100). Maksymalna liczba punktów to 100.
Cena powinna być podana w PLN z rozbiciem na wartość netto i brutto. W cenie musi być zawarte całe wynagrodzenie należne wykonawcy uwzględniające wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania usługi.
Ceny na ofercie wyrażone w innej walucie niż złoty polski, do celów wyboru oferty, zostaną przeliczone na PLN przy zastosowaniu średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu ogłoszenia zapytania ofertowego.

16Wykluczenia

Z udziału w wykluczone są podmioty powiązane z Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A. (zwana dalej ,,CBRTP S.A." lub ,,zamawiającym") osobowo i/lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe i/lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między ,,CBRTP S.A." i/lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu ,,CBRTP S.A." lub osobami wykonującymi w imieniu ,,CBRTP S.A." czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
- powiązaniu lub byciu jednostką zależną, współzależną lub dominującą w relacji z ,,CBRTP S.A." w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
- byciu podmiotem pozostającym z ,,CBRTP S.A.” lub członkami jej organów w takim stosunku faktycznym lub prawnym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w wyborze oferenta, w szczególności w pozostawaniu w związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia włącznie, stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, także poprzez członkostwo w organach dostawcy towaru lub usługi;
- byciu podmiotem powiązanym lub podmiotem partnerskim w stosunku do zamawiającego w rozumieniu Rozporządzenia nr 651/2014;
- byciu podmiotem powiązanym osobowo z ,,CBRTP S.A." w rozumieniu art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, wyklucza się z postępowania:
- wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
- wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
- wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006
i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

17Klauzula informacyjna

Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dla oferentów dotyczącą przetwarzania danych osobowych, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

18Informacja o wybranym wykonawcy

Centrum Medyczno- Diagnostyczne Sp. z o.o.

NAZWA, ADRES I DATA WPŁYNIĘCIA OFERTY:
Centrum Medyczno- Diagnostyczne Sp. z o.o.
Ul. Niklowa 9
08-110 Siedlce
NIP: 8212025575
Data wpłynięcia oferty: 21.10.2023 r.

19Pełna lista podmiotów, którzy złożyli ofertę

1. RECEPTOR-SYSTEM Sp. z o.o.
Os. Leśne 13
62-280 Dąbrówka Kościelna
NIP: 7831761231

2. Centrum Medyczno- Diagnostyczne Sp. z o.o.
Ul. Niklowa 9
08-110 Siedlce
NIP: 8212025575