Zamówienia Aktualnie prowadzone zamówienia

Zamówienia
Zapytanie ofertowe nr 25/TECH/2021 z dnia 01.12.2021 r. na zakup odczynników chemicznych i podłóż do wytwarzania ogniw i modułów
Data23/03/2022
Nazwa projektuTECHMATSTRATEG
AutorMarzena Maciocha

01Poniżej PYTANIA OD OFERENTÓW wraz z odpowiedziami zamawiającego:

Pytanie 1: Czy zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie czasu realizacji postępowania na dostawę odczynników chemicznych?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu realizacji zamówienia na dostawę odczynników chemicznych ze względu na konieczność przeprowadzenia prac w fazie badawczej projektu do dnia 31.12.2021r.

02Informacje o ogłoszeniu

Zakup zostanie dokonany w ramach projektu pt. „Opracowanie technologii wytwarzania materiałów funkcjonalnych do zastosowań w bezkrzemowych ogniwach fotowoltaicznych”, realizowanego w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe”-TECHMATSTRATEG

03Termin składania ofert

Ostateczny termin składania ofert upływa dnia 09 grudnia 2021 r.

04Nazwa i adres zamawiającego

Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A. (zwana dalej „CBRTP” lub „zamawiającym”) z siedzibą w Warszawie przy ul. Ludwika Waryńskiego 3A, 00-645 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000486167, REGON: 146961367, NIP: 5252575062, numer rejestrowy BDO: 000331689.

05Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć osobiście na adres zamawiającego lub drogą pocztową, w zamkniętej kopercie, opieczętowanej pieczęcią firmową oferenta oraz z zapisem „Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 25/TECH/2021 z dnia 01.12.2021 r.” lub przesłać na adres e-mail: marzena.maciocha@cbrtp.pl
W przypadku ofert nadsyłanych drogą pocztową liczy się data wpływu oferty do siedziby zamawiającego.
Oferent powinien złożyć ofertę na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
Ponadto:
- każda strona oferty i jej załączników zawierająca jakąkolwiek treść musi być parafowana (w przypadku wersji elektronicznej skan dokumentów musi być opatrzony stosowną parafką/podpisem),
- oferta musi być podpisana przez osobę do tego upoważnioną, która widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym, wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej na terytorium RP (CEIDG) lub innym dokumencie zaświadczającym o jej umocowaniu prawnym,
- w przypadku podpisania oferty przez osobę niewymienioną w ww. rejestrach konieczne jest dołączenie dokumentu zaświadczającego o jej umocowaniu prawnym,
- oferta powinna być sporządzona w języku polskim,
- oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę,
- oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. W przypadku, gdy:
- oferent złoży ofertę niekompletną pod względem formalnym, nie zawierającą wymaganych dokumentów lub oświadczeń,
- przedłożone/przesłane dokumenty będą nieczytelne lub będą zawierały błędy,
Zamawiający, w terminie 3 dni od dnia otwarcia ofert, poinformuje oferenta o możliwości uzupełnienia/poprawienia ww. dokumentacji. Termin uzupełnienia/poprawienia ww. dokumentacji zostanie określony w wiadomości mailowej skierowanej do oferenta.
Nieuzupełnienie/niepoprawienie przez oferenta dokumentacji w wskazanym terminie będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Zamawiający odrzuca ofertę w następujących przypadkach:
- oferta zawiera istotne błędy w wyliczeniu ceny,
- treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
- oferta złożona przez oferenta nie spełnia wymogów określonych w zapytaniu ofertowym,
- oferta nie została uzupełniona/poprawiona przez oferenta we wskazanym przez zamawiającego terminie,
- oferta została złożona po wyznaczonym terminie, tj. po 9 grudnia 2021 r.,
- oferta została złożona przez oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań osobowych i/lub kapitałowych.

Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli:
- nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
- cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty, wystąpiła istotna zmiana okoliczności na skutek której prowadzenie postępowania lub wykonania zamówienia nie leży w interesie zamawiającego.

06 Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Kwestie merytoryczne
Dzmitry Kharytonau
tel. +48 782 037 574

Kwestie formalne
Marzena Maciocha
tel. +48 726 510 110

07Kategoria ogłoszenia

Dostawa

08Miejsce realizacji zamówienia

Województwo mazowieckie
Warszawa

09Opis przedmiotu zamówienia Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zakup odczynników chemicznych i podłóż do wytwarzania ogniw i modułów.

10Przedmiot zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania.

11Kod CPV

33696300-8 – odczynniki chemiczne
44100000-1 – materiały konstrukcyjne i elementy podobne
14715000-6 – miedź
33793000-5 – laboratoryjne wyroby szklane

12Dodatkowe przedmioty zamówienia

Brak

13Harmonogram zamówienia

Termin realizacji zamówienia: najpóźniej do 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

14Warunki udziału w postępowaniu Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

- zatrudniają personel posiadający niezbędną wiedzą i doświadczenie konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia;
- posiadają potencjał techniczny niezbędny do wykonania przedmiotu zamówienia;
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia

15Dodatkowe warunki

Brak

16Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy z wybranym wykonawcą, o ile spełnione zostały łącznie następujące warunki:
- zaistniały okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w dniu podpisania umowy, mające istotny wpływ na realizację projektu pn.: „Opracowanie technologii wytwarzania materiałów funkcjonalnych do zastosowań w bezkrzemowych ogniwach fotowoltaicznych”, realizowanego w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe” TECHMATSTRATEG, polegające w szczególności na złożeniu dodatkowego zamówienia lub zaistnieniu konieczności zmiany terminu realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od stron umowy,
- wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

17 Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferent powinien złożyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania.
W przypadku podpisania oferty przez osobę niewymienioną w CEIDG lub KRS konieczne jest dodatkowo dołączenie dokumentu zaświadczającego o jej umocowaniu prawnym.

18 Zamówienia częściowe

Zamawiający dopuszcza zamówienia częściowe w następującym podziale:

Część I obejmuje poz. 1-37 specyfikacji przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1).
Część II obejmuje poz. 38-44 specyfikacji przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1).
W przypadku ofert częściowych Oferent powinien zaznaczyć w formularzu ofertowym (załącznik nr 1) której części dotyczy oferta.

19Ocena oferty Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Jedynym kryterium oceny jest cena. Oferty oceniane w skali 100 pkt (od 0 do 100 punktów – liczone proporcjonalnie w stosunku do najkorzystniejszej cenowo oferty netto, tj. cena minimalna netto spośród nadesłanych ofert / cena netto rozpatrywanej oferty x 100). Maksymalna liczba punktów to 100.
Cena powinna być rozbita na wartość netto i należny podatek VAT. W cenie powinno być zawarte całe wynagrodzenie należne wykonawcy.
Ceny na ofercie wyrażone w innej walucie niż złoty polski do celów wyboru oferty zostaną przeliczone na PLN przy zastosowaniu średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu ogłoszenia zapytania ofertowego.

20Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu ofertowym wykluczone są podmioty powiązane z Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A. (zwana dalej „CBRTP S.A” lub ,,zamawiającym“) osobowo i/lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe i/lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między CBRTP S.A. i/lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu CBRTP S.A. i/lub osobami wykonującymi w imieniu CBRTP S.A. czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. posiadaniu, co najmniej 10% udziałów lub akcji,
3. byciu podmiotem pozostającym z zamawiającym lub członkami jego organów w takim stosunku faktycznym lub prawnym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostającym w związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia włącznie, stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
4. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika u zamawiającego,
5. powiązaniu lub byciu jednostką zależną, współzależną lub dominującą w relacji z zamawiającym w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2021.217 t.j. z dnia 01.02.2021),
6. byciu podmiotem powiązanym[1]lub podmiotem partnerskim[2] w stosunku do zamawiającego w rozumieniu Rozporządzenia Komisji UE nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. (Dz.U.UE.L.2014.187.1),
7. byciu podmiotem powiązanym osobowo z zamawiającym w rozumieniu art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2021.685 t.j. z dnia 14.04.2021).

[1] Przedsiębiorstwa powiązane oznaczają przedsiębiorstwa, które pozostają w jednym z poniższych związków:
a) przedsiębiorstwo ma większość praw głosu w innym przedsiębiorstwie w roli udziałowca/akcjonariusza lub członka;
b) przedsiębiorstwo ma prawo wyznaczyć lub odwołać większość członków organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego innego przedsiębiorstwa;
c) przedsiębiorstwo ma prawo wywierać dominujący wpływ na inne przedsiębiorstwo na podstawie umowy zawartej z tym przedsiębiorstwem lub postanowień w jego statucie lub umowie spółki;
d) przedsiębiorstwo będące udziałowcem/akcjonariuszem lub członkiem innego przedsiębiorstwa kontroluje samodzielnie, na mocy umowy z innymi udziałowcami/akcjonariuszami lub członkami tego przedsiębiorstwa, większość praw głosu udziałowców/akcjonariuszy lub członków w tym przedsiębiorstwie.

[2] Przedsiębiorstwa partnerskie oznaczają wszystkie przedsiębiorstwa, które nie zostały zakwalifikowane jako przedsiębiorstwa powiązane w rozumieniu ust. 3 i między którymi istnieją następujące związki: przedsiębiorstwo działające na rynku wyższego szczebla (typu upstream) posiada, samodzielnie lub wspólnie z co najmniej jednym przedsiębiorstwem powiązanym w rozumieniu ust. 3, co najmniej 25 % kapitału innego przedsiębiorstwa działającego na rynku niższego szczebla (typu downstream) lub praw głosu w takim przedsiębiorstwie.

21Klauzula informacyjna dla Oferentów

Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dla Oferentów dotyczącą przetwarzania danych osobowych, dostępnej na stronie internetowej Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A. w zakładce AKTUALNOŚCI pod linkiem:

https://www.cbrtp.pl/dla_oferentow/

22INFORMACJA O WYBRANYM WYKONAWCY

IKAL Sp. z o.o. Sp.k.

NAZWA I ADRES, DATA WPŁYNIĘCIA OFERTY
IKAL Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Spokojna 9. II lok.157
85-838 Bydgoszcz

Data wpłynięcia oferty: 08.12.2021 r.

23PEŁNA LISTA PODMIOTÓW

PEŁNA LISTA PODMIOTÓW

1. IKAL Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Spokojna 9. II lok.157
85-838 Bydgoszcz