Zamówienia Aktualnie prowadzone zamówienia

Zamówienia
Zapytanie ofertowe nr 2022-DIAB-02 na zatrudnienie na podstawie umowy zlecenie 6 członków zespołu mających za zadanie zaprojektować oraz wykonać 60 sztuk prototypów przenośnego urządzenia do wykrywania biomarkerów w wydychanym powietrzu
Data30/12/2022
Nazwa projektuDIABETOMAT
AutorCBRTP

01Informacje o ogłoszeniu

Usługa zostanie wykonana w ramach projektu pt. "Przenośne urządzenie do wykrywania biomarkerów w wydychanym powietrzu”, na podstawie umowy o dofinansowanie nr Rzeczy są dla ludzi/0089/2020-00
z dnia 06.08.2021 r. realizowanego w ramach rządowego programu Dostępność Plus współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

02Nazwa i adres zamawiającego

Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A. (zwana dalej „CBRTP S.A.” lub „zamawiającym”) z siedzibą w Warszawie przy ul. Ludwika Waryńskiego 3A, 00-645 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000486167, REGON: 146961367, NIP: 5252575062, numer rejestrowy BDO: 000331689.

03Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zatrudnienie na podstawie umowy zlecenie 6 członków zespołu mających za zadanie zaprojektować oraz wykonać 60 sztuk prototypów przenośnego urządzenia do wykrywania biomarkerów w wydychanym powietrzu.
Szczegółowe warunki zamówienia znajdują się w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz formularz ofertowy znajduje się w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
Załącznik nr 3 należy uzupełnić i dołączyć do oferty jako dokument potwierdzający spełnienie kryterium doświadczenia w pracy na danym stanowisku.
Załącznik nr 4 zawiera klauzulę informacyjną dla oferentów dotyczącą przetwarzania danych osobowych - do zapoznania się z treścią.

04Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy z wybranym wykonawcą, o ile spełnione zostały łącznie następujące warunki:
• zaistniały okoliczności, których zamawiający nie mógł przewidzieć w dniu podpisania umowy, mające istotny wpływ na realizację projektu pt.: „Przenośne urządzenie do wykrywania biomarkerów w wydychanym powietrzu”, na podstawie umowy o dofinansowanie nr Rzeczy są dla ludzi/0089/2020-00 z dnia 06.08.2021 r. realizowanego w ramach rządowego programu Dostępność Plus współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, polegające w szczególności na konieczności wykonania dodatkowych prac lub konieczności zmiany zakresu prac czy konieczności zmiany terminów z przyczyn niezależnych od stron umowy,
• wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

05Kategoria ogłoszenia

Usługa

06Kody CPV

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71356000-8 - Usługi techniczne
73100000-3 - Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe

07Termin składania ofert

11.01.2023 r.

08Miejsce realizacji

Kraj: Polska
Województwo: małopolskie
Miejscowość: Kraków

09Osoby do kontaktu

Kwestie formalne i merytoryczne:
Łukasz Kaszkowiak
tel.: 722 310 210
e-mail: lukasz.kaszkowiak@cbrtp.pl

10INFORMACJA O WYBRANYCH WYKONAWCACH

IMIĘ I NAZWISKO, ADRES (MIEJSCOWOŚĆ), DATA WPŁYNIĘCIA OFERTY:

1. WOJCIECH ANDRYSIEWICZ, KRAKÓW
Data wpłynięcia oferty: 11.01.2023 r.

2. GRZEGORZ SAPETA, KRAKÓW
Data wpłynięcia oferty: 10.01.2023 r.

3. OLIWIER SOBESTO, MUSZYNA
Data wpłynięcia oferty: 11.01.2023 r.

4. SYLWESTER IWANEK, KRAKÓW
Data wpłynięcia oferty: 11.01.2023 r.

5. KACPER URBANIAK, KRAKÓW
Data wpłynięcia oferty: 11.01.2023 r.

6. MACIEJ WILK, KRAKÓW
Data wpłynięcia oferty: 11.01.2023 r.

11Pełna lista oferentów, którzy złożyli ofertę

1. WOJCIECH ANDRYSIEWICZ, KRAKÓW
2. GRZEGORZ SAPETA, KRAKÓW
3. OLIWIER SOBESTO, MUSZYNA
4. SYLWESTER IWANEK, KRAKÓW
5. KACPER URBANIAK, KRAKÓW
6. MACIEJ WILK, KRAKÓW