Zamówienia Aktualnie prowadzone zamówienia

Zamówienia
Zapytanie ofertowe nr 2022-DIAB-01 na usługę wykonania urządzenia (spełniającego wymogi urządzenia medycznego klasy I na potrzeby testów klinicznych)
Data21/10/2022
Nazwa projektuDIABETOMAT
AutorCBRTP

01Informacje o ogłoszeniu

Usługa zostanie wykonana w ramach projektu pt. „Przenośne urządzenie do wykrywania biomarkerów w wydychanym powietrzu”, na podstawie umowy o dofinansowanie nr Rzeczy są dla ludzi/0089/2020-00 z dnia 06.08.2021 r. realizowanego w ramach rządowego programu Dostępność Plus współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

02Nazwa i adres zamawiającego

Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A. (zwana dalej „CBRTP S.A.” lub „zamawiającym”) z siedzibą w Warszawie przy ul. Ludwika Waryńskiego 3A, 00-645 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000486167, REGON: 146961367, NIP: 5252575062, numer rejestrowy BDO: 000331689.

03Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania urządzenia (spełniającego wymogi urządzenia medycznego klasy I na potrzeby testów klinicznych).
Szczegółowe warunki zamówienia znajdują się w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz formularz ofertowy znajduje się w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
Załącznik nr 3 zawiera klauzulę informacyjną dla oferentów dotyczącą przetwarzania danych osobowych - do zapoznania się z treścią

04Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy z wybranym wykonawcą, o ile spełnione zostały łącznie następujące warunki:
• zaistniały okoliczności, których zamawiający nie mógł przewidzieć w dniu podpisania umowy, mające istotny wpływ na realizację projektu pt.: „Przenośne urządzenie do wykrywania biomarkerów w wydychanym powietrzu”, na podstawie umowy o dofinansowanie nr Rzeczy są dla ludzi/0089/2020-00 z dnia 06.08.2021 r. realizowanego w ramach rządowego programu Dostępność Plus współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, polegające w szczególności na konieczności wykonania dodatkowych prac lub konieczności zmiany zakresu prac czy konieczności zmiany terminów z przyczyn niezależnych od stron umowy,
• wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie

05Kategoria ogłoszenia

Usługa

06Kody CPV

31712000-0 mikroelektroniczne maszyny i aparatura oraz mikrosystemy
33120000-7 systemy rejestrujące i urządzenia badawcze
31712310-6 zbiorcze obwody drukowane

07Termin składania ofert

28.10.2022 r.

08Miejsce realizacji

Kraj: Polska
Województwo: małopolskie
Miejscowość: Kraków

09Osoby do kontaktu

Kwestie formalne:
Paulina Kusik
tel.: 726 710 510
e-mail: paulina.kusik@cbrtp.pl

Kwestie merytoryczne:
Wojciech Andrysiewicz
tel.: 783 110 410
e-mail: wojciech.andrysiewicz@cbrtp.pl

10ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

W ramach przeprowadzonego postępowania nie złożono żadnej oferty.