Zamówienia Aktualnie prowadzone zamówienia

Zamówienia
Zapytanie ofertowe nr 2022-BRAILLE-01 z dn. 05.09.2022 r. na zakup zestawu centrum obróbczego CNC
Data05/09/2022
Nazwa projektuPANEL BRAILLE'A
AutorCBRTP

01Informacje o ogłoszeniu

Zakup zostanie dokonany w ramach projektu pt. „Opracowanie panelu prezentującego pismo Braille’a dla osób niedowidzących i niewidomych” zgodnie z umową o dofinansowanie nr Rzeczy są dla ludzi/0063/2020-00 z dnia 15 grudnia 2021 r., realizowanego w ramach Programu Rządowego Dostępność Plus, współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

02Nazwa i adres zamawiającego

Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A. (zwana dalej „CBRTP S.A.” lub „zamawiającym”) z siedzibą w Warszawie przy ul. Ludwika Waryńskiego 3A, 00-645 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000486167, REGON: 146961367, NIP: 5252575062, numer rejestrowy BDO: 000331689.

03Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup zestawu centrum obróbczego CNC. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz formularz ofertowy znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

04Kategoria ogłoszenia

Dostawa

05Kody CPV

42000000-6 - maszyny przemysłowe
42632000-5 - obrabiarki sterowane komputerowo do metalu
48000000-8 - pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
48323000-8 - pakiety oprogramowania do produkcji wspomaganej komputerowo (CAM)

06Termin składania ofert

Ostateczny termin składania ofert upływa dnia 13.09.2022 r.

07Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć osobiście na adres zamawiającego albo drogą pocztową, w zamkniętej kopercie, opieczętowanej pieczęcią firmową oferenta oraz z zapisem „Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 2022-BRAILLE-01 z dnia 05.09.2022 r.” lub przesłać na adres e-mail: lukasz.kaszkowiak@cbrtp.pl
W przypadku ofert nadsyłanych drogą pocztową liczy się data wpływu oferty do siedziby zamawiającego.
Oferent powinien złożyć ofertę na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Ponadto:
- każda strona oferty i jej załączników zawierająca jakąkolwiek treść musi być parafowana (w przypadku wersji elektronicznej skan dokumentów musi być opatrzony stosowną parafką/podpisem);
- oferta musi być podpisana przez osobę do tego upoważnioną, która widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym, wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej na terytorium RP (CEIDG) lub innym dokumencie zaświadczającym o jej umocowaniu prawnym;
- w przypadku podpisania oferty przez osobę niewymienioną w ww. rejestrach konieczne jest dołączenie dokumentu zaświadczającego o jej umocowaniu prawnym;
- oferta musi być sporządzona w języku polskim;
- oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę;
- oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. W przypadku, gdy:
- oferent złoży ofertę niekompletną pod względem formalnym, nie zawierającą wymaganych dokumentów lub oświadczeń;
- przedłożone/przesłane dokumenty będą nieczytelne lub będą zawierały błędy, Zamawiający, poinformuje oferenta o możliwości uzupełnienia/poprawienia ww. dokumentacji. Termin uzupełnienia/poprawienia ww. dokumentacji zostanie określony w wiadomości mailowej skierowanej do oferenta. Nieuzupełnienie/niepoprawienie przez oferenta dokumentacji w wskazanym terminie będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Zamawiający odrzuca ofertę w następujących przypadkach:
- oferta zawiera istotne błędy w wyliczeniu ceny;
- treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego;
- oferta złożona przez oferenta nie spełnia wymogów określonych w zapytaniu ofertowym;
- oferta nie została uzupełniona/poprawiona przez oferenta we wskazanym przez zamawiającego terminie;
- oferta została złożona po wyznaczonym terminie;
- oferta została złożona przez oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań osobowych i/lub kapitałowych
- oferta została złożona przez oferenta podlegającego wykluczeniu na podstawie art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli:
- nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
- cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
- wystąpiła istotna zmiana okoliczności na skutek której prowadzenie postępowania lub wykonania zamówienia nie leży w interesie zamawiającego.

08 Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Kwestie merytoryczne:
Sylwester Iwanek
e-mail: sylwester.iwanek@cbrtp.pl tel.: +48 697 110 210

Kwestie formalne:
Łukasz Kaszkowiak
e-mail: lukasz.kaszkowiak@cbrtp.pl tel.: +48 722 310 210

09Miejsce realizacji zamówienia

Kraj: Polska
Województwo: małopolskie
Miejscowość: Kraków

10Termin realizacji zamówienia

Najpóźniej w ciągu 22 tygodni od dnia zawarcia umowy.

11Warunki jakie musi spełniać oferent

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się podmioty, które podpiszą oświadczenie zawarte w załączniku nr 1 i spełniają poniższe warunki:
• zatrudniają personel posiadający niezbędną wiedzą i doświadczenie konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia;
• posiadają potencjał techniczny niezbędny do wykonania przedmiotu zamówienia;
• znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia;
• nie są powiązane kapitałowo i/lub osobowo z Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A.;
• nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

12 Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od oferenta

Oferent powinien złożyć ofertę na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
W przypadku podpisania oferty przez osobę niewymienioną w CEIDG lub KRS konieczne jest dodatkowo dołączenie dokumentu zaświadczającego o jej umocowaniu prawnym.

13Warunki zmiany umowy:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy z wybranym oferentem, o ile spełnione zostały łącznie następujące warunki:
• zaistniały okoliczności, których zamawiający nie mógł przewidzieć w dniu podpisania umowy, mające istotny wpływ na realizację projektu pt.: „Opracowanie panelu prezentującego pismo Braille’a dla osób niedowidzących i niewidomych” zgodnie z umową o dofinansowanie nr Rzeczy są dla ludzi/0063/2020-00 z dnia 15 grudnia 2021 r., realizowaną w ramach Programu Rządowego Dostępność Plus, współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju., polegające w szczególności na złożeniu dodatkowego zamówienia lub zaistnieniu konieczności zmiany terminu realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od stron umowy,
• wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

14Zamówienia uzupełniające i częściowe

Zamawiający nie przewiduje zamówień częściowych i uzupełniających.

15Ocena oferty

Jedynym kryterium oceny jest cena.
Oferty oceniane w skali 100 pkt (od 0 do 100 punktów–liczone proporcjonalnie w stosunku do najkorzystniejszej cenowo oferty netto, tj. cena minimalna netto spośród nadesłanych ofert/cena netto rozpatrywanej oferty x 100). Maksymalna liczba punktów to 100.
Cena powinna być podana w PLN z rozbiciem na wartość netto i brutto. W cenie musi być zawarte całe wynagrodzenie należne wykonawcy.
Ceny w ofercie wyrażone w innej walucie niż złoty polski, do celów wyboru oferty, zostaną przeliczone na PLN przy zastosowaniu średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu ogłoszenia zapytania ofertowego.

16Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu ofertowym wykluczone są podmioty powiązane z Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A. (zwana dalej ,,CBRTP S.A." lub ,,zamawiającym") osobowo i/lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe i/lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między ,,CBRTP S.A." i/lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu ,,CBRTP S.A." lub osobami wykonującymi w imieniu ,,CBRTP S.A." czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1. powiązaniu lub byciu jednostką zależną, współzależną lub dominującą w relacji z ,,CBRTP S.A." w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
2. byciu podmiotem pozostającym z ,,CBRTP S.A.” lub członkami jej organów w takim stosunku faktycznym lub prawnym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w wyborze oferenta, w szczególności w pozostawaniu w związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia włącznie, stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, także poprzez członkostwo w organach dostawcy towaru lub usługi;
3. byciu podmiotem powiązanym lub podmiotem partnerskim w stosunku do zamawiającego w rozumieniu Rozporządzenia nr 651/2014;
4. byciu podmiotem powiązanym osobowo z ,,CBRTP S.A." w rozumieniu art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.


Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, wyklucza się z postępowania:
• wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
• wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
• wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

17Klauzula informacyjna dla oferentów

Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dla oferentów stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

18INFORMACJA O WYBRANYM WYKONAWCY

ABPLANALP sp. z o.o

NAZWA, ADRES I DATA WPŁYNIĘCIA OFERTY
ABPLANALP sp. z o.o
ul. Kostrzyńska 36
02-979 Warszawa
NIP: 5210081409
Data wpłynięcia oferty: 13.09.2022 r.

19Pełna lista podmiotów, którzy złożyli ofertę

ABPLANALP sp. z o.o
ul. Kostrzyńska 36
02-979 Warszawa
NIP: 5210081409