Zamówienia Aktualnie prowadzone zamówienia

Zamówienia
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/H2020/2023 Z DNIA 19.05.2023 r. NA PRZEPROWADZENIE AUDYTU PROJEKTU
Data19/05/2023
Nazwa projektuH2020 - PULSE-COM
AutorCBRTP

01Informacja o ogłoszeniu

Zapytanie ofertowe w związku z realizacją projektu pt. „Photo-Piezo-ActUators based on Light SEnsitive COMposite” — „PULSE-COM”, w ramach unijnego programu badań i innowacji „Horyzont 2020”, realizowanego na podstawie umowy o grant nr 863227.

02Nazwa i adres zamawiającego

Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A. (zwana dalej „CBRTP S.A.” lub „zamawiający”) z siedzibą w Warszawie przy ul. Ludwika Waryńskiego 3A, 00-645 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000486167, REGON: 146961367, NIP: 5252575062, kapitał zakładowy: 5 423 124,00 zł wpłacony w całości numer rejestrowy BDO: 000331689

03Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia:
Celem zamówienia jest przeprowadzenie audytu projektu "Photo-Piezo-ActUators based on Light SEnsitive COMposite” — „PULSE-COM”.
Przedmiot zamówienia:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania.

04Warunki zmiany umowy

Warunki zmiany umowy
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy z wybranym wykonawcą, o ile spełnione zostały łącznie następujące warunki:
• zaistniały okoliczności, których zamawiający nie mógł przewidzieć w dniu podpisania umowy, mające istotny wpływ na realizację projektu pt. „Photo-Piezo-ActUators based on Light SEnsitive COMposite” — „PULSE-COM”, w ramach unijnego programu badań i innowacji „Horyzont 2020”, realizowanego na podstawie umowy o grant nr 863227, polegające w szczególności na konieczności wykonania dodatkowych prac lub konieczności zmiany zakresu prac czy konieczności zmiany terminów z przyczyn niezależnych od stron umowy,
• wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie

05Kategoria ogłoszenia

Usługa / Usługi inne

06Kody CPV

79212000-3 Usługi audytu

07Termin składania ofert

26.05.2023 r.

08Miejsce realizacji

Warszawa

09Osoby do kontaktu

Anna Dańda
tel. +48 661 310 210
email: anna.danda@cbrtp.pl

10Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć osobiście na adres zamawiającego lub drogą pocztową, w zamkniętej kopercie, opieczętowanej pieczęcią firmową oferenta oraz z zapisem „Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/H2020/2023 z dnia 19.05.2023 r.” lub przesłać na adres e-mail: anna.danda@cbrtp.pl
W przypadku ofert nadsyłanych drogą pocztową liczy się data wpływu oferty do siedziby zamawiającego.
Oferent powinien złożyć ofertę na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Ponadto:
• oferta musi być podpisana przez osobę do tego upoważnioną, która widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym, wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej na terytorium RP (CEIDG) lub innym dokumencie zaświadczającym o jej umocowaniu prawnym,
• w przypadku podpisania oferty przez osobę nie wymienioną w ww. rejestrach konieczne jest dołączenie dokumentu zaświadczającego o jej umocowaniu prawnym (np. pełnomocnictwo),
• oferta musi być sporządzona w języku polskim,
• oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę,
• oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. W przypadku, gdy:
• oferent złoży ofertę niekompletną pod względem formalnym, nie zawierającą wymaganych dokumentów lub oświadczeń,
• przedłożone/przesłane dokumenty będą nieczytelne lub będą zawierały błędy, Zamawiający, w terminie 3 dni od dnia otwarcia ofert, poinformuje oferenta o możliwości uzupełnienia/poprawienia ww. dokumentacji. Termin uzupełnienia/poprawienia ww. dokumentacji zostanie określony w wiadomości mailowej skierowanej do oferenta.
Nieuzupełnienie/niepoprawienie przez oferenta dokumentacji w wskazanym terminie będzie skutkowało odrzuceniem oferty.
Zamawiający odrzuca ofertę w następujących przypadkach:
• oferta zawiera istotne błędy w wyliczeniu ceny;
• treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego;
• oferta złożona przez oferenta nie spełnia wymogów określonych w zapytaniu ofertowym;
• oferta nie została uzupełniona/poprawiona przez oferenta we wskazanym przez zamawiającego terminie;
• oferta została złożona po wyznaczonym terminie, tj. po 26.05.2023 r.;
• oferta została złożona przez oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań osobowych lub kapitałowych.

Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli:
• nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
• cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
• wystąpiła istotna zmiana okoliczności na skutek której prowadzenie postępowania lub wykonania zamówienia nie leży w interesie zamawiającego.

11Harmonogram zamówienia

Sprawozdanie z przeprowadzonego audytu powinno być sporządzone nie później niż do dnia 26 czerwca 2023r.

12Warunki udziału w postępowaniu

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się podmioty, które podpiszą zawarte w załączniku nr 1 oświadczenie, że spełniają poniższe warunki:
1. Osoba przeprowadzająca kontrolę finansową musi przestrzegać wymagań i obowiązków określonych w dokumencie Międzynarodowego Standardu Usług Pokrewnych („ISRS”) 4400 „Zlecenia dotyczące realizacji uzgodnionych procedur w zakresie informacji finansowych”, wydanego przez Radę Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej i Usług Atestacyjnych (IAASB) oraz Kodeksu etyki zawodowych księgowych” wydanego przez Radę Międzynarodowych Standardów Etycznych dla Księgowych (IESBA).
2. Osoba przeprowadzająca kontrolę finansową musi spełniać wymóg niezależności od Zamawiającego .
3. Osoba przeprowadzająca kontrolę finansową musi spełniać warunki określone w art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.).
4. Osoba przeprowadzająca kontrolę finansową musi posiadać kwalifikacje do przeprowadzania ustawowych audytów dokumentów księgowych zgodnie z Dyrektywą 2006/43/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, zmieniająca dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG oraz uchylająca dyrektywę Rady 84/253/EWG lub podobnymi przepisami krajowymi
5. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia.
6. Nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, na podstawie którego wyklucza się z postępowania:
a) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
b) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona
c) w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
d) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

Dodatkowe warunki
Brak

13Zamówienia częściowe i uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

14Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od wykonawcy

Oferent powinien złożyć ofertę na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
W przypadku podpisania oferty przez osobę nie wymienioną w CEIDG lub KRS konieczne jest dodatkowo dołączenie dokumentu zaświadczającego o jej umocowaniu prawnym (np. Pełnomocnictwo).

15Ocena oferty

Jedynym kryterium oceny jest cena. Oferty oceniane w skali 100 pkt (od 0 do 100 punktów– liczone proporcjonalnie w stosunku do najkorzystniejszej cenowo oferty netto, tj. cena minimalna netto spośród nadesłanych ofert / cena netto rozpatrywanej oferty x 100). Maksymalna liczba punktów to 100.
Cena powinna być podana z rozbiciem na wartość netto i należny podatek VAT. W cenie powinno być zawarte całe wynagrodzenie należne wykonawcy.
Ceny w ofercie wyrażone w innej walucie niż złoty polski do celów wyboru oferty zostaną przeliczone na PLN przy zastosowaniu średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu ogłoszenia zapytania ofertowego.

16Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu ofertowym wykluczone są podmioty powiązane z ”Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu” S.A. (zwana dalej CBRTP S.A.” lub zamawiającym) osobowo i/lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe i/lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między ”CBRTP S.A.” i/lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu ”CBRTP S.A.” lub osobami wykonującymi w imieniu ”CBRTP S.A.” czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, wyklucza się z postępowania:
• wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
• wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
• wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

17Klauzula informacyjna

Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dla oferentów stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

18Informacja o wybranym wykonawcy

Kancelaria Rachunkowo-Audytorska Biegły Rewident Tomasz Niedźwiedź

NAZWA, ADRES I DATA WPŁYNIĘCIA OFERTY
Kancelaria Rachunkowo-Audytorska Biegły Rewident Tomasz Niedźwiedź
ul. Wojska Polskiego, nr 91,
86-100 Świecie
NIP: 5591047710
Data wpłynięcia oferty: 26.05.2023 r.

19Pełna lista podmiotów, którzy złożyli ofertę

1. KPW Audytor Sp. z o.o.
ul. Tymienieckiego 25C/410,
90-350 Łódź
NIP: 7272767073

2. Ecovis Poland Audit, Tax & Accounting Sp. z o.o.
ul. Garażowa 5A,
02-651 Warszawa
NIP: 5261036755

3. SWGK Audyt Polska Sp. z o.o.
ul. Wojskowa 4,
60-792 Poznań
NIP 7792457686

4. Synergia-pro Audyt sp. z o.o.
ul. Zielińska 11a/3,
31-227 Kraków
NIP: 9452270889

5. Kancelaria Rachunkowo-Audytorska Biegły Rewident Tomasz Niedźwiedź
ul. Wojska Polskiego, nr 91,
86-100 Świecie
NIP: 5591047710

6. Audit Lab Sp. z o. o.
ul. Armii Krajowej 15/7,
45-071 Opole
NIP: 7542994294

7. Grupa Gumułka - Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
ul. Matejki Jana 4,
40-077 Katowice
NIP: 6342831612