Klauzula informacyjna dla kandydata

Pełna informacja odnośnie przetwarzania danych osobowych kandydatów o pracę poniżej.

Administrator

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (dalej RODO) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu Spółka Akcyjna, ul. Ludwika Waryńskiego 3A, 00-645 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000486167, kapitał zakładowy: 6 554 471,00 zł wpłacony w całości, NIP: 5252575062, REGON: 146961367 (dalej jako Administrator).

Dane do kontaktu z Administratorem

Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu Spółka Akcyjna

ul. Ludwika Waryńskiego 3A, 00-645 Warszawa

e-mail: office@cbrtp.pl

Cel i podstawy przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacyjnego (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane także w kolejnych rekrutacjach w ciągu następnych dwunastu miesięcy, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a) RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Przepisy prawa pracy: art. 22 i art. 221 Kodeksu pracy oraz Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być podmioty działające na zlecenie Administratora, w tym jego współpracownicy, partnerzy technologiczni, logistyczni i organizacyjni.

Okres przechowywania danych osobowych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres 10 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez okres kolejnych 12 miesięcy.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

 Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 § 1 Kodeksu Pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć
w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa pozostałych danych jest dobrowolne.

 Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

Państwa dane osobowe nie będą podlegać decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany (bez udziału czynnika ludzkiego). Państwa dane osobowe nie będą również wykorzystywane do profilowania.