Informacje dla akcjonariuszy Kalendarium wydarzeń

Akcje

W związku z ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw wprowadzone zostały istotne zmiany dotyczące m.in spółek akcyjnych. Od dnia 1 marca 2021 r. nastąpi dematerializacja akcji, czyli wygaśnie moc obowiązująca wszystkich dokumentów akcji wydanych przez spółki, a akcjonariuszami będą wyłącznie osoby ujawnione w rejestrze akcjonariuszy, który zastąpi księgę akcyjną. W związku z tym obowiązuje poniższy harmonogram działań.

Do dnia 30 września 2020 r.:
– Walne Zgromadzenie spółki dokonuje wyboru podmiotu, który będzie prowadził rejestr akcjonariuszy. Podmiotem uprawnionym do prowadzenia rejestru akcjonariuszy jest podmiot, który zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi jest uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych, może być to m.in. dom maklerski, bank prowadzący działalność maklerską, bank powierniczy,
– Zarząd spółki zawiera umowę o prowadzenie rejestru akcjonariuszy z wybranym przez Walne Zgromadzenie podmiotem,
Następuje pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w spółce – wezwanie następuje w sposób właściwy dla zwołania walnego zgromadzenia spółki. Informacja dotycząca wezwania zostaje umieszczona na stronie internetowej spółki.

Do dnia 31 stycznia 2021 r.:
– Następują kolejne cztery wezwania akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w spółce. Wezwania dokonywane są w odstępach czasu nie dłuższych niż miesiąc i nie krótszych niż dwa tygodnie, w taki sam sposób w jaki zostało dokonane pierwsze wezwanie akcjonariuszy,
– Trwa kompletowanie dokumentów akcji przez spółkę.
Od dnia 1 marca 2021 r. dokumenty akcji tracą moc obowiązującą. Wykonywanie prawa głosu i wypłata dywidendy przysługują jedynie akcjonariuszom wpisanym do rejestru akcjonariuszy.

Od 1 marca 2026 r. następuje utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały zdematerializowane – dokumenty akcji tracą moc dowodową w zakresie wykazywania przez akcjonariusza spółki, że przysługują mu prawa udziałowe w spółce.

Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A. z dnia 4 czerwca 2020 r. do prowadzenia rejestru akcjonariuszy został wybrany Dom Maklerski Navigator S.A. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000274307, NIP: 107 000 6735, REGON: 140871261, kapitał zakładowy: 1 400 000,00 zł (opłacony w całości).

W związku z powyższym Zarząd spółki pod firmą Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798 z zm.) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. w Warszawie przy ul. Ludwika Waryńskiego 3A (00 – 645 Warszawa) w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 9:00 – 17:00.

Nazwa
Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu Spółka Akcyjna
Adres
ul. Ludwika Waryńskiego 3A, 00-645 Warszawa
NIP
5252575062
Regon
146961367
KRS
0000486167
Oznaczenie sądu
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy
6 554 471,00 zł
Nr rejestrowy BDO
000331689