INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZY Ogłoszenie o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki

Akcje

Zarząd Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Ludwika Waryńskiego 3A, 00-645 Warszawa, wpisanej w Rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000486167, REGON 146961367, NIP 5252575062, zwanej dalej „Spółką”, na podstawie art. 399, art. 4021 oraz art. 4022 w zw. z art. 32814 KSH, Kodeksu spółek handlowych (dalej: KSH) zwołuje na dzień 6 maja 2024 roku o godzinie 10.00 w Kancelarii Notarialnej Adama Suchty w Warszawie, przy ul. Siennej 39, 00-121 Warszawa, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy („NWZ”), z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz protokolanta.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
  5. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii J, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii J oraz zmiany statutu Spółki;

b) upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki;

  1. Wolne wnioski.
  2. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Spółka przekazuje pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, informację o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji, projekty uchwał oraz formularz do głosowania przez pełnomocnika i stosowne załączniki do uchwał.”

Nazwa
Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu Spółka Akcyjna
Adres
ul. Ludwika Waryńskiego 3A, 00-645 Warszawa
NIP
5252575062
Regon
146961367
KRS
0000486167
Oznaczenie sądu
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy
6 554 471,00 zł
Nr rejestrowy BDO
000331689