Zamówienia Aktualnie prowadzone zamówienia

Zamówienia
Zapytanie ofertowe na zakup odczynników chemicznych
Data29/04/2022
Nazwa projektuNanowłókniny
AutorCBRTP

01Informacje o ogłoszeniu

Zakup zostanie dokonany w ramach projektu pt. „Opracowanie kompozycji metaliczno-polimerowych oraz technologii wytwarzania na ich bazie włóknin warstwowych o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych i filtracyjnych dla produktów sanitarnych lub ochrony medycznej a podstawie umowy o dofinansowanie nr POIR.01.01.01-00-1246/20 z dnia 16 grudnia 2020 r. realizowanego w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

02Termin składania ofert

Ostateczny termin składania ofert upływa dnia 09 maja 2022 r.

03Nazwa i adres zamawiającego

Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A. (zwana dalej „CBRTP” lub „zamawiającym”) z siedzibą w Warszawie przy ul. Ludwika Waryńskiego 3A, 00-645 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000486167, REGON: 146961367, NIP: 5252575062, numer rejestrowy BDO: 000331689.

04Miejsce i sposób składania ofert

Informacje o ogłoszeniu i sposobie składania ofert dostępne pod linkiem:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/106570