Zamówienia Aktualnie prowadzone zamówienia

Zamówienia
Zapytanie ofertowe na zakup drobnego sprzętu laboratoryjnego
Data09/11/2022
Nazwa projektuTECHMATSTRATEG
AutorCBRTP

01Informacje o ogłoszeniu

Zakup zostanie dokonany w ramach projektu pt. „Opracowanie technologii wytwarzania materiałów funkcjonalnych do zastosowań w bezkrzemowych ogniwach fotowoltaicznych”, realizowanego w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe”-TECHMATSTRATEG

02Termin składania ofert

Ostateczny termin składania ofert upływa dnia 18.11.2021 r.

03Nazwa i adres zamawiającego

Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A. (zwana dalej „CBRTP” lub „zamawiającym”) z siedzibą w Warszawie przy ul. Ludwika Waryńskiego 3A, 00-645 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000486167, REGON: 146961367, NIP: 5252575062, numer rejestrowy BDO: 000331689.

04Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć osobiście na adres zamawiającego lub drogą pocztową, w zamkniętej kopercie, opieczętowanej pieczęcią firmową oferenta oraz z zapisem „Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 23/TECH/2021 z dnia 09.11.2021 r.” lub przesłać na adres e-mail: paulina.kusik@cbrtp.pl
W przypadku ofert nadsyłanych drogą pocztową liczy się data wpływu oferty do siedziby zamawiającego.
Oferent powinien złożyć ofertę na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Ponadto:
- każda strona oferty i jej załączników zawierająca jakąkolwiek treść musi być parafowana (w przypadku wersji elektronicznej skan dokumentów musi być opatrzony stosowną parafką/podpisem),
- oferta musi być podpisana przez osobę do tego upoważnioną, która widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym, wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej na terytorium RP (CEIDG) lub innym dokumencie zaświadczającym o jej umocowaniu prawnym,
- w przypadku podpisania oferty przez osobę niewymienioną w ww. rejestrach konieczne jest dołączenie dokumentu zaświadczającego o jej umocowaniu prawnym,
- oferta musi być sporządzona w języku polskim,
- oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę,
- oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. W przypadku, gdy:
- oferent złoży ofertę niekompletną pod względem formalnym, nie zawierającą wymaganych dokumentów lub oświadczeń,
- przedłożone/przesłane dokumenty będą nieczytelne lub będą zawierały błędy,
Zamawiający, w terminie 3 dni od dnia otwarcia ofert, poinformuje oferenta o możliwości uzupełnienia/poprawienia ww. dokumentacji. Termin uzupełnienia/poprawienia ww. dokumentacji zostanie określony w wiadomości mailowej skierowanej do oferenta.
Nieuzupełnienie/niepoprawienie przez oferenta dokumentacji w wskazanym terminie będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Zamawiający odrzuca ofertę w następujących przypadkach:
- oferta zawiera istotne błędy w wyliczeniu ceny;
- treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego;
- oferta złożona przez oferenta nie spełnia wymogów określonych w zapytaniu ofertowym;
- oferta nie została uzupełniona/poprawiona przez oferenta we wskazanym przez zamawiającego terminie;
- oferta została złożona po wyznaczonym terminie, tj. po 18 listopada 2021 r.;
- oferta została złożona przez oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań osobowych i/lub kapitałowych.
Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli:
- nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
- cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
- wystąpiła istotna zmiana okoliczności na skutek której prowadzenie postępowania lub wykonania zamówienia nie leży w interesie zamawiającego.

05Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Kwestie merytoryczne:
Dmitry Kharitonov
tel. 782 037 574

Kwestie formalne:
Paulina Kusik
tel. 726 710 510

06Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup drobnego sprzętu laboratoryjnego

07Kategoria ogłoszenia

Dostawa

08Miejsce realizacji zamówienia

Województwo mazowieckie
Warszawa

09Opis przedmiotu zamówienia/Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zakup drobnego sprzętu laboratoryjnego

Przedmiot zamówienia
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do niniejszego zapytania.

10Kod CPV/nazwa kodu CPV

38000000 – 5 – Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
33793000 – 5 – Laboratoryjne wyroby szklane

11Dodatkowe przedmioty zamówienia

Brak

12Harmonogram zamówienia

Termin realizacji zamówienia najpóźniej w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

13Warunki udziału w postępowaniu/Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się podmioty, które podpiszą oświadczenie zawarte w Załączniku nr 1 i spełniają poniższe warunki:
- zatrudniają personel posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia;
- posiadają potencjał techniczny niezbędny do wykonania przedmiotu zamówienia;
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia.

14Dodatkowe warunki

Brak

15Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy z wybranym wykonawcą, o ile spełnione zostały łącznie następujące warunki:

- zaistniały okoliczności, których zamawiający nie mógł przewidzieć w dniu podpisania umowy, mające istotny wpływ na realizację projektu pn.: „Opracowanie technologii wytwarzania materiałów funkcjonalnych do zastosowań w bezkrzemowych ogniwach fotowoltaicznych”, realizowanego w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe” TECHMATSTRATEG, polegające w szczególności na złożeniu dodatkowego zamówienia lub zaistnieniu konieczności zmiany terminu realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od stron umowy,
- wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

16Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferent powinien złożyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania, stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania.
W przypadku podpisania oferty przez osobę niewymienioną w CEIDG lub KRS konieczne jest dołączenie dokumentu zaświadczającego o jej umocowaniu prawnym.

17Zamówienia częściowe

Zamawiający nie przewiduje zamówień częściowych.

18Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Jedynym kryterium oceny jest cena. Oferty oceniane w skali 100 pkt (od 0 do 100 punktów – liczone proporcjonalnie w stosunku do najkorzystniejszej cenowo oferty netto, tj. cena minimalna netto spośród nadesłanych ofert / cena netto rozpatrywanej oferty x 100). Maksymalna liczba punktów to 100.
Cena powinna być podana w PLN z rozbiciem na wartość netto i należny podatek VAT. W cenie powinno być zawarte całe wynagrodzenie należne wykonawcy.

Ceny na ofercie wyrażone w innej walucie niż złoty polski do celów wyboru oferty zostaną przeliczone na PLN przy zastosowaniu średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu ogłoszenia zapytania ofertowego.

19Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu ofertowym wykluczone są podmioty powiązane z Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A. (zwana dalej „CBRTP S.A” lub ,,zamawiającym”) osobowo i/lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe i/lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między CBRTP S.A. i/lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu CBRTP S.A. i/lub osobami wykonującymi w imieniu CBRTP S.A. czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
3. byciu podmiotem pozostającym z zamawiającym lub członkami jego organów w takim stosunku faktycznym lub prawnym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostającym w związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia włącznie, stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
4. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika u zamawiającego,
5. powiązaniu lub byciu jednostką zależną, współzależną lub dominującą w relacji z zamawiającym w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2017 r. t.j. z dnia 01.02.2021),
6. byciu podmiotem powiązanym[1]lub podmiotem partnerskim[2] w stosunku do zamawiającego w rozumieniu Rozporządzenia Komisji UE nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. (Dz.U.UE.L.2014.187.1),
7. byciu podmiotem powiązanym osobowo z zamawiającym w rozumieniu art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, ze zm.).

[1] Przedsiębiorstwa powiązane oznaczają przedsiębiorstwa, które pozostają w jednym z poniższych związków:
a) przedsiębiorstwo ma większość praw głosu w innym przedsiębiorstwie w roli udziałowca/akcjonariusza lub członka;
b) przedsiębiorstwo ma prawo wyznaczyć lub odwołać większość członków organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego innego przedsiębiorstwa;
c) przedsiębiorstwo ma prawo wywierać dominujący wpływ na inne przedsiębiorstwo na podstawie umowy zawartej z tym przedsiębiorstwem lub postanowień w jego statucie lub umowie spółki;
d) przedsiębiorstwo będące udziałowcem/akcjonariuszem lub członkiem innego przedsiębiorstwa kontroluje samodzielnie, na mocy umowy z innymi udziałowcami/akcjonariuszami lub członkami tego przedsiębiorstwa, większość praw głosu udziałowców/akcjonariuszy lub członków w tym przedsiębiorstwie.
[2] Przedsiębiorstwa partnerskie oznaczają wszystkie przedsiębiorstwa, które nie zostały zakwalifikowane jako przedsiębiorstwa powiązane w rozumieniu ust. 3 i między którymi istnieją następujące związki: przedsiębiorstwo działające na rynku wyższego szczebla (typu upstream) posiada, samodzielnie lub wspólnie z co najmniej jednym przedsiębiorstwem powiązanym w rozumieniu ust. 3, co najmniej 25 % kapitału innego przedsiębiorstwa działającego na rynku niższego szczebla (typu downstream) lub praw głosu w takim przedsiębiorstwie.

20Klauzula informacyjna dla oferentów

Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dla Oferentów dotyczącą przetwarzania danych osobowych, dostępnej na stronie internetowej Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A. w zakładce AKTUALNOŚCI pod linkiem:

https://www.cbrtp.pl/dla_oferentow/

21INFORMACJA O WYBRANYM WYKONAWCY

Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe “CHEMLAND”
Zbigniew Bartczak
NAZWA I ADRES, DATA WPŁYNIĘCIA OFERTY
Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe “CHEMLAND”

Zbigniew Bartczak
ul. Usługowa 3
73-110 Stargard

Data wpłynięcia oferty: 17.11.2021 r.

22PEŁNA LISTA PODMIOTÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTĘ W TERMINIE:

1.Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe “CHEMLAND”
Zbigniew Bartczak
ul. Usługowa 3
73-110 Stargard