Projekty Powłoki barierowe i hydrofobowe

Projekty
Powłoki barierowe i hydrofobowe do zastosowania w formach wtryskowych
Data25/02/2022
Nazwa projektuNanomateriały
AutorCBRTP

01Opis projektu

Celem projektu jest zwiększenie wydajności produkcji poprzez ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie cykli serwisowania form wtryskowych ze względu na opóźnienie procesów zanieczyszczania układu kanałów chłodzących w formach wtryskowych.

Projekt zostanie zrealizowany przez konsorcjum w składzie HANPLAST Sp. z o.o. i CBRTP S.A. Część prac badawczych zostanie zleconych do dwóch instytutów PAN – Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni oraz Instytutu Maszyn Przepływowych.

Etapy projektu obejmują wytworzenie instalacji demonstracyjnej, akwizycję szczegółowych danych na temat warunków pracy układu chłodzenia ze szczególnym uwzględnieniem kanałów chłodzących form wtryskowych i opracowanie modelu pracy układu chłodzenia i relacji warstwy zanieczyszczeń z ograniczeniem przepływu i wydajności wymiany ciepła oraz procesu wytwarzania detali. Kolejnym krokiem jest opracowanie technologii oczyszczania kanałów chłodzących pozwalającej na uzyskanie efektu automatycznego oczyszczania w trakcie eksploatacji formy, jako alternatywnej metody oczyszczania w stosunku do obecnych, wymagających zatrzymania pracy formy oraz opracowanie technologii niskoenergetycznego wytwarzania powłok antykorozyjnych i hydrofobowych, które zabezpieczą kanały chłodzące przed zarastaniem. Wszystkie technologie zostaną zintegrowane i zweryfikowane w warunkach zbliżonych do rzeczywistych, a następnie zademonstrowane i zoptymalizowane w warunkach operacyjnych zakładu HANPLAST.

Wyniki projektu będą innowacyjne w skali rynku polskiego i rynków zagranicznych. Innowacja ma charakter procesowy.

Technologia zostanie wdrożona w działalności gospodarczej HANPLAST przez jej implementację w ramach nowej inwestycji przebudowy systemu dystrybucji czynnika chłodzącego na terenie całego zakładu. W efekcie HANPLAST zwiększy efektywność układu chłodzącego, a tym samym wydajność produkcji. Odbiorcami pośrednimi wyników będą obecni i przyszli klienci HANPLAST, którzy będą mogli zwiększyć skalę rocznych zamówień.

Projekt jest realizowany w związku z umową o dofinansowanie projektu numer POIR.01.01.01-00-0541/19-00 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

02Członkowie konsorcjum naukowo-przemysłowego

Członkowie konsorcjum naukowo – przemysłowego:
- Hanplast Sp. z o.o.
- Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A.

03Dane projektu

Okres realizacji: 01.01.2020 – 31.12.2022
Całkowita kwota kwalifikowana projektu: 27 404 136,50 zł
Badania przemysłowe: 25 428 797,11 zł
Prace rozwojowe: 1 975 339,39 zł
Kwota dofinansowania: 19 775 503,86 zł
Badania przemysłowe: 18 985 368,11 zł
Prace rozwojowe: 790 135,75 zł
Wkład własny: 7 628 632,64 zł