Projekty Pasta dla ogniw fotowoltaicznych

Projekty
Opracowanie technologii wytwarzania komponentu i pasty miedziowej wykorzystywanej w procesie produkcji kontaktów elektrycznych ogniw krzemowych
Data28/04/2022
Nazwa projektuFotowoltaika
AutorCBRTP

01Opis projektu

CBRTP realizuje projekt badawczo-rozwojowy w dziedzinie inżynierii materiałowej, dzięki któremu możliwe będzie zastąpienie kosztownych past metalicznych wytwarzanych na bazie srebra alternatywnym produktem opracowanym w ramach projektu bazującym na cząsteczkach miedzi. Na efektach przedsięwzięcia skorzystają światowi producenci ogniw fotowoltaicznych.

Innowacyjnością i unikalnością projektu jest wytworzenie nowego rodzaju komponentu na bazie miedzi, umożliwiającego wytworzenie pasty o udziale Cu na poziomie 50-90% wagowo i zastosowanie jej do wytwarzania elektrod przednich ogniw słonecznych produkowanych na bazie krzemu mono i polikrystalicznego. W wyniku zastosowania rezultatów projektu możliwe będzie obniżenie kosztu metalizacji ogniwa krzemowego nawet o 50%, poprzez zastąpienie dotychczas stosowanego, kosztownego srebra, tańszym komponentem miedziowym (CuXX). Nowy rodzaj komponentu umożliwi jednocześnie nanoszenie ścieżek elektrody nisko kosztową metodą sitodruku, bez konieczności zmian parku maszynowego stosowanego obecnie przez producentów ogniw słonecznych, co należy uznać za wysoko innowacyjny produkt o potencjale globalnego wykorzystania. Nowy produkt wytworzony w ramach niniejszego projektu będzie oferowany na rynku globalnym jako alternatywa obecnie stosowanych past kontaktowych. Koncepcja projektowa bazuje na technologii wytworzonej przez polską grupę naukowców z Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN (Partner Strategiczny CBRTP S.A.) oraz udostępnioną CBRTP na mocy umowy licencyjnej.

Efekt projektu będzie miał znaczący wymiar ekologiczny, ponieważ stale rosnące ceny surowca wykorzystywanego obecnie do produkcji past kontaktowych (srebra), wynikające z malejących zasobów naturalnych pierwiastka, determinują potrzebę poszukiwań alternatywnych materiałów umożliwiających zarówno obniżenie ceny produktu jak i zachowanie obecnie stosowanego parku maszynowego wykorzystywanego w procesie wytwarzania kontaktów elektrycznych. Spadek ceny urządzeń do produkcji energii z promieniowania słonecznego umożliwi ich szersze zastosowanie zarówno w przemyśle, jak i w instalacjach przydomowych, a tym samym przyczyni się do wzrostu produkcji energii z OZE.

Umowa nr POIR.01.01.01-00-1598/15-00 pn.: „Opracowanie technologii wytwarzania komponentu i pasty miedziowej wykorzystywanej w procesie produkcji kontaktów elektrycznych ogniw krzemowych” realizowana w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowana przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

02Członkowie konsorcjum naukowo-przemysłowego

Członkowie konsorcjum naukowo – przemysłowego:
- Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu

03Dane projektu

Okres realizacji: 01.06.2016 - 31.08.2018 / 27 miesięcy
Całkowita kwota kwalifikowana projektu: 2 176 969,38 zł
Badania przemysłowe: 2 067 238,00 zł
Prace rozwojowe: 109 731,38 zł
Kwota dofinansowania: 1 719 629,23 zł
Badania przemysłowe: 1 653 790,40 zł
Prace rozwojowe: 65 838,83 zł
Wkład własny: 457 340,15 zł