Projekty Elektroda 3D dla fotowoltaiki

Projekty
Opracowanie uniwersalnej elektrody transparentnej do zastosowań w ogniwach fotowoltaicznych I, II i III generacji
Data28/04/2022
Nazwa projektuFotowoltaika
AutorCBRTP

01Opis projektu

Celem projektu jest opracowanie technologii wytwarzania elektrody powierzchniowej na ogniwach fotowoltaicznych przy wykorzystaniu autorskiego procesu zamiennej pracy w zintegrowanym zespole reaktorów. Cel ten zostanie osiągnięty dzięki realizacji prac badawczych polegających na opracowaniu nowych warunków pracy reaktorów ALD i Hydrotermalnych (wspomaganych mikrofalowo) w jednym w zintegrowanym ciągu technologicznym, dla finalnego wytwarzania nanostruktur poprawiających parametry konwersji energii słonecznej na elektryczną w ogniwach PV.

Przedmiotem projektu będą prace badawcze obejmujące: (i) opracowanie technologii wzrostu nanosłupków ZnO na pełnowymiarowym ogniwie PV I, II i III generacji; (ii) przygotowanie środowiska laboratoryjnego i (iii) pokrycie domieszkowaną (eksperymentalnie dobieranymi związkami np. Mg) warstwą ZnO i górną warstwą kontaktową ZnO:Al oraz szafirowymi warstwami ochronnymi przy wykorzystaniu zintegrowanego zespołu reaktorów. W trakcie projektu zostanie opracowana metoda wytwarzania elektrody transparentnej o unikalnych funkcjach użytkowych (w tym Anty refleks, UV bloker, Emiter, elektroda transparentna), w ramach zintegrowanego ciągu technologicznego (ALD/Hydrotermal/ALD). Rezultatem projektu będzie technologia z obszaru fotowoltaiki, której efektem są innowacyjne ogniwa I, II i III generacji, zawierające strukturę 3D słupków ZnO i warstw ZnO:Mg, ZnO:Al., ZnO:XX, zastępujące stosowanie energochłonnych
i materiałochłonnych technik i technologii dyfuzji oraz metalizacji powierzchniowej ogniw PV.

W wyniku projektu zostanie zastosowany nietoksyczny proces osadzania nanosłupków ZnO, którego technologia bazowa została opracowana i opatentowana przez Instytut Fizyki PAN oraz w formie licencji udostępniona CBRTP S.A. Produkt będzie stanowić alternatywę dla obecnie stosowanych technologii wytwarzania ogniw, z bardzo dużym potencjałem ograniczania kosztów ich wytwarzania, dlatego też jego odbiorcami będą zarówno producenci modułów, jak i samych ogniw.

Umowa nr RPMA.01.02.00-14-5702/16 w ramach Osi Priorytetowej I „Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce”, Działania 1.2 „Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

02Członkowie konsorcjum naukowo-przemysłowego

Członkowie konsorcjum naukowo – przemysłowego:
- Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu

03Dane projektu

Okres realizacji: 01.07.2016 – 30.06.2018 / 12 miesięcy
Całkowita kwota kwalifikowana projektu: 4 992 010,97 zł
Kwota dofinansowania: 3 641 921,62 zł
Wkład własny: 1 951 771,87 zł