Nota prawna

Nota prawna

  1. Właścicielem niniejszej strony internetowej jest Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Ludwika Waryńskiego 3A (dalej jako CBRTP lub Spółka). Dostęp oraz korzystanie ze strony podlega poniższym warunkom i zastrzeżeniom oraz właściwym przepisom prawa. Korzystanie ze strony oznacza akceptację tych warunków.
  2. Wszelkie zawarte na stronie treści, w tym logo, tekst, opisy rozwiązań technicznych, zdjęcia, grafiki, dźwięk, animacje i filmy, a także ich rozmieszczenie na stronie, stanowią własność intelektualną CBRTP i zgodnie z prawem podlegają ochronie. Ich kopiowanie i rozpowszechnianie bez uprzedniej pisemnej zgody CBRTP jest zabronione i skutkować będzie przewidzianymi przez przepisy prawa sankcjami z tytułu odpowiedzialności cywilnej i karnej. Materiały dostępne na stronie mogą być drukowane, kopiowane lub wykorzystywane w inny sposób wyłącznie dla użytku prywatnego i w celach niekomercyjnych.
  3. CBRTP oświadcza, iż treść stron internetowych oraz materiałów prezentowanych w niniejszym serwisie zostały przygotowane z dochowaniem należytej staranności. Jednak CBRTP nie ponosi odpowiedzialności za dokładność i kompletność informacji umieszczonych na stronie. Osoby wykorzystujące opublikowane na stronie treści robią to na własną odpowiedzialność i ryzyko.
  4. Żadna informacja zamieszczona w serwisie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
  5. Serwisy i strony internetowe, do których odesłania znajdują się na stronie, o ile nie zawierają takiej informacji, nie zostały przygotowane przez CBRTP, a Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich treść. Dostęp i jakiekolwiek użycie zawartości takiej strony następuje na własne ryzyko użytkownika. CBRTP nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wyrządzone przez użytkowników w wyniku działań związanych z dostępem, użyciem lub pobieraniem materiałów ze strony i ich dalszą eksploatacją. CBRTP nie ponosi również odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wynikające z wprowadzonych przez Spółkę na stronie zmian, a także za szkody lub ubytki powstałe wskutek przerwy w dostępie do sieci i serwisu, wirusów, błędów systemu komputerowego spowodowanego przez wirusy lub komunikację za pomocą poczty elektronicznej. Dostęp do strony może zostać przerwany z powodu prac związanych z jej utrzymaniem i uaktualnianiem oraz z innych względów, w szczególności z przyczyn technicznych. CBRTP nie ponosi odpowiedzialności za te zakłócenia i ich ewentualne konsekwencje dla użytkowników.
  6. Niniejsza strona internetowa może posiadać linki do stron osób trzecich. CBRTP nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści umieszczone na tych stronach, a możliwość połączenia z taką stroną nie będącą własnością CBRTP nie oznacza, że CBRTP rekomenduje taką stronę, produkty czy usługi, o których mowa na stronach osób trzecich. Użytkownik decydując się na skorzystanie z tych linków, aby uzyskać dostęp do stron osób trzecich czyni to wyłącznie na własną odpowiedzialność.
  7. Niedozwolone jest włączanie niniejszej strony internetowej do innych witryn lub części witryn należących do innych podmiotów. Podłączenie on-line lub inny sposób włączania części strony do witryn należących do innych podmiotów również są zabronione.
  8. Jakiekolwiek komentarze, sugestie lub uwagi nawiązujące do informacji zawartych na stronie, przekazane przez użytkownika nie będą traktowane jako poufne i mogą być wykorzystywane nieodpłatnie i bez ograniczeń przez Spółkę w granicach przewidzianych prawem, według jej uznania. CBRTP z chwilą otrzymania nabywa nieodpłatne prawo do powielania, wykorzystania oraz używania i dystrybuowania takich informacji bez żadnych ograniczeń.
  9. CBRTP oświadcza, że przechowuje i przetwarza wszelkie przekazane przez użytkownika serwisu informacje z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa.
  10. Informacje znajdujące się na stronie mogą zawierać techniczne nieścisłości i/lub błędy typograficzne. CBRTP zastrzega sobie prawo do zmian, poprawek i/lub udoskonalania informacji, oraz produktów i programów opisanych na stronie. Korekty te są wiążące, należy więc systematycznie odwiedzać stronę.